زندگی
زندگی 1393
خیابان ستارخان
خیابان ستارخان 1391
خانه کدخدا
خانه کدخدا 1393
طراوت
طراوت 1391
ابیانه
ابیانه 1388
ابراهیم آباد
ابراهیم آباد 1385
باغ عمو جان
باغ عمو جان 1385
سایه روشن
سایه روشن 1382
پنجره
پنجره 1382
از یاد رفته
از یاد رفته 1384
دماوند
دماوند 1384
دماوند
دماوند 1388