نگاهی به ابیانه
نگاهی به ابیانه 1383
بسوی دریا
بسوی دریا 1379
پیرزن
پیرزن 1385
گذرگاه دهکده
گذرگاه دهکده 1384
خانه دوست
خانه دوست 1382
علی آباد
علی آباد 1387
گذر خاطره ها
گذر خاطره ها 1380
نگاهی به ابیانه
نگاهی به ابیانه 1380
در روستایی
در روستایی 1382
کوچه کودکی
کوچه کودکی 1389
کاشان
کاشان 1388
بعد از باران
بعد از باران 1383